Spelreglement - Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Nederlandse Hartstichting (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan het promotionele kansspel “Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Deelname

  1. Men kan deelnemen aan het promotionele kansspel:
    • op hartstichtingwinactie.lotify.com
    • tijdens verschillende evenementen.
  2. De deelnemer dient bij deelname de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
  3. Aan het promotionele kansspel kan worden deelgenomen doormiddel van inschrijving bij Organisator via een van de beschikbare kanalen.
  4. Na goedgekeurde deelname ontvangt de deelnemer een e-mailbericht met de bevestiging van deelname aan de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen.
  5. Deelname aan het promotionele kansspel geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 3 Prijzenpakket

  1. Het totaal prijzenpakket van de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen is onderverdeeld in de volgende trekkingen:
    • Prijzenpakket van de trekking van 15-12-2020 bestaat uit:
      • 2x 8-gangen Kerstdiner box voor 2 personen t.w.v. € 178,00
  2. De trekking vindt plaats op de bovenstaande datum en de prijzen worden getrokken uit alle goedgekeurde deelnamebewijzen.
  3. Per deelname kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 4 Bekendmaking van de winnaars

  1. De Organisator maakt de winnaars van de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen bekend per e-mail.
  2. Aan gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 2).

Artikel 6 Minimum leeftijd

  1. Deelnemers aan de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
  2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

  1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamebewijzen heeft geen enkele invloed op de trekking van de deelnamebewijzen en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamebewijzen de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
  2. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
  3. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
  4. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
  5. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 8 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Nederlandse Hartstichting via info@lotify.com.

Artikel 9 Algemene bepalingen

  1. Deelname aan het promotionele kansspel betekent instemming met dit reglement.
  2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
  3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.
  4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
  5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
  6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
  7. Op de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Winactie Kerst-dinerbox voor 2 personen voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.